• Laman Utama
  • Perkhidmatan Kami
  • PERKHIDMATAN PENGURUSAN
  • Pengurusan Maklumat (ICT)

Pengurusan Maklumat (ICT)

LATAR BELAKANG UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT (ICT)
HOSPITAL PARIT BUNTAR

VISI

Ke arah memodenkan pentadbiran Hosital Parit Buntar dengan teknologi ICT yang terkini dan melahirkan warga hospital yang membudayakan ICT untuk memberikan perkhidmatan yang cekap, berkualiti dan cepat

MISI

Menyediakan kemudahan infrastruktur yang bertaraf nasional seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi terkini bagi menjamin sistem perkhidmatan sentiasa boleh dicapai setiap masa dan di mana-mana secara online

OBJEKTIF

Menyediakan perkhidmatan infrastruktur ICT dan khidmat rundingcara ICT yang profesional dan efisien kepada semua warga hospital

PERANAN & FUNGSI UNIT

  • Merancang, menyelaras dan mengurus perlaksanaan program ICT.
  • Membangun, melaksana dan menyenggara infostruktur dan infrastruktur ICT
  • Membantu dalam penggunaan applikasi seperti HRMIS, e-SPKB, e-Perolehan, e-Latihan, e-masa serta masalah yang berkaitan dengan rangkaiannya.
  • Membantu dalam penggunaan applikasi 1GOV*.NET iaitu E-notifikasi, SMRP dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya.
  • Bertanggungjawab memantau dan mengenalpasti talian rangkaian setempat (Local Area Network - LAN) bagi GITN beroperasi dengan lancar dan sempurna